İlk yardım

Acil sağlık hizmetlerinin en önemli halkalarından birisi olan ilkyardımın öneminin halka ve profesyonellere anlatılması, ambulans ekipleri ulaşana kadar doğru uygulamaların yapılması, ilkyardıma destek olacak eğitim materyallerinin geliştirilmesi ve eğitimlerin uluslararası standartlarda verilmesi ve topluma yaygınlaştırılması derneğimizin önceliklerindendir.

Bu amaçla halen yürürlükte olan ve 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlkyardım Yönetmeliğinin 2014 yılında Urla Uluslararası Acil Afet Eğitim ve Simülasyon Merkezinde (UrlaSim) Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen güncellenmesi çalışmalarında dernek üyelerimiz aktif rol almıştır. Bu çalışmalar sonrasında İlkyardım ve İlkyardım Eğitici Eğitimlerinin standartları yeniden belirlenmiştir.

Daha önceki yönetmelikte olmayan Temel yaşam desteği eğitimi (2 saat),Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) eğitimi (2 saat), Afetlerde ilkyardım eğitiminin (4 saat) olarak verilmesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca Sağlık Müdürlükleri tarafından ruhsatlı İlkyardım Eğitim Merkezleri yanında, üniversitelerin, derneklerin, sivil toplum örgütleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının, mevzuat şartlarını yerine getirmek ve müdürlükten izin almak koşulu ile ücretsiz temel yaşam desteği eğitimi, ilkyardımla ilgili halka yönelik özendirici faaliyetler, tanıtımlar ve sosyal sorumluluk projeleri yürütebileceği yönetmelik maddelerine eklenmiştir. Amaç ilkyardım bilincinin ve Temel Yaşam Desteği uygulamalarının toplum nezdinde yaygınlığının artırılmasıdır. Derneğimizde bu amaçla çeşitli zamanlarda «Kaliteli CPR» adı altında yurt içinde ve yurt dışında eğitimler yapmıştır. OED’nin yönetmelik hükümleri gereğince Avrupa ülkelerinde olduğu gibi toplu yaşam alanları ( AVM, Uçak, Tren ve Metro istasyonlarında, Üniversite kampüs alanları) ve Kamu binalarında kolay erişilebilir bir şekilde bulunması gerektiğini sosyal medyada paylaşmıştır. Ancak 2020 yılında İlkyardım Yönetmeliğinde yapılan bir değişiklikle OED eğitimlerinin yetkili kişiler ve merkezlerce verilmesi konusunda yeni maddeler konulmasının uygulamanın yaygınlaşması üzerinde olumsuz etkileri olmuştur.