Hedeflerimiz

1- Acil ve ambulans hizmetlerinde çalışan hekimlerin ve diğer personelin bireysel ve bilimsel gelişimlerinin artırılması, çalışma koşullarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak,
2- Acil sağlık hizmetleri ve afet tıbbı alanları başta olmak üzere bilimsel araştırma konularında ulusal ve uluslararası seminer, konferans, panel, sempozyum, kongre ve çeşitli etkinlikler düzenlemek, sergi açmak, festival, fuar ve yarışmalar düzenlemek, başarılı çalışmaları ödüllendirmek,
3- Acil sağlık hizmetleri ve afet tıbbı konuları başta olmak üzere her konuda bilimsel araştırmalar yapmak, uluslararası kabul edilmiş standartlara uygun ulusal standartların oluşturulmasına destek vermek,
4- Acil sağlık hizmetleri ve afet tıbbı konuları başta olmak üzere her konuda hekimler, sağlık personeli ve halka yönelik eğitim ve tatbikatlar düzenlemek,
5- Acil sağlık hizmetleri ve afet tıbbı konularında eğitim, araştırma ve planlamalar yapan Bölge Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin kurulması ve çalıştırılmasına eğitimsel ve bilimsel destek vermek,
6- Acil sağlık hizmetleri ve afet tıbbı konularında ulusal bir organizasyon ve model gerçekleştirilmesi için yapılan çalışmalara katkıda bulunmak,
7- İlkyardım eğitici eğitimi, ilkyardım eğitimleri ile ilgili yazılı ve görsel eğitim materyalleri, broşür ve kitaplar hazırlamak, eğitim araç ve gereçlerini temin etmek, gerekli yasal izinleri alarak eğitimler yapmak,
8- Ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet verecek bir ambulans sisteminin, çağrı merkezi , çağrı numarası ile organizasyon yapısı, personel görev tanımları, araç ve malzeme standartları, uygulanacak tıbbi prosedürler, kullanılan form ve kayıtlar ile verilerin bilimsel olarak değerlendirilerek, uluslararası alanda örnek bir model yaratılmasına ve bu organizasyonun tanıtılıp, yaygınlaştırılmasına destek sağlamak,
9- Acil sağlık hizmetleri ve afet tıbbı alanlarında her türlü haberleşme araçlarının kullanımı, eğitimi ve geliştirilmesini sağlamak,
10- Kara, deniz ve hava ambulansları, mobil komuta ve afet sağlık araçlarının iç ve dış donanımının geliştirilmesi için proje ve çalışmalar yapmak,
11- Başta acil sağlık hizmetleri ve afet tıbbı konuları olmak üzere sağlık ve iş güvenliği alanlarında kullanılan tıbbi ve teknik malzemelerin geliştirilmesi, eğitimi ve kullanımı için çalışmalarda bulunmak,
12- Başta acil sağlık hizmetleri ve afet tıbbı konuları olmak üzere her alanda düzenlenen ulusal ve uluslararası toplantı, eğitim, proje çalışmaları ve tatbikatlara katılmak, bu alanlarda gönüllü hizmet verecek ekipler oluşturmak,
13- Acil sağlık hizmetleri ve afet tıbbi alanları başta olmak üzere toplum yararına faaliyet gösteren bütün kamu kurum ve kuruluşları, özel hukuk tüzel kişilerini ve gerçek kişileri ve bunlar tarafından kurulan sağlık kurum ve kuruluşlarını desteklemek ve tanıtmak amacıyla toplantı ve organizasyonlar yapmak,
14- Dernek faaliyet alanları ile ilgili konularda taşınır ve taşınmaz mal alımı ve satımı, kiralanması, her türlü inşaatın yaptırılmasını sağlamak, gerekli ve zorunlu işlemleri yaparak ve izin alarak işletme açmak,
15- Derneğin amacını içeren konularda, ilgili tüm resmi, özel kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler, ortak protokol, proje ve çalışmalar yapmak,
16- Gerekli yasal izinleri alarak mevcut yasa ve yönetmeliklere uygun olarak hasta bakımı, tedavisi, ambulans ve evde hasta bakım hizmetleri konularında çalışma ve organizasyonlar yapmak,
17- Medya ile işbirliği içerisinde başta acil sağlık hizmetleri, ilkyardım ve afet tıbbı konuları olmak üzere sağlık, ev ve iş güvenliği konularında toplumu bilinçlendirici program ve yayınların yapılmasını teşvik etmek,
18- Dernekler kanuna uygun olarak ve öngörülen koşullarda başta acil sağlık ve afet tıbbı olmak üzere dernek amaçları ile ilgili konularda başka devletlerdeki kuruluşlar ile ilişki kurmak, çalışmalarından yararlanmak, kendi çalışmaları hakkında bilgi vermek, bu alanlarda tanınmış uzman kişi ve kuruluşları ülkemize davet etmek, eğitim ve çalışmalara katkılarını sağlamak,
19- Karşılıklı bilgi ve deneyim aktarımı, eğitim ve proje çalışmaları için, yurtdışında yaşayan derneğin çalışma alanları ile ilgili yabancı personelin ülkemize gelmesi, ülkemizdeki başta acil hekimleri olmak üzere acil ve afet tıbbı konuları ile ilgili kişilerin yurtdışındaki ilgili eğitim veya uygulayıcı kuruluşlara gönderilmesi, bu çalışmalar sonucunda hazırlanacak raporların kamuoyunun bilgisine sunulması için çalışmalar yapmak,
20- Başta acil sağlık hizmetleri ve afet tıbbı konuları olmak üzere bilimsel konularda ulusal ve uluslararası alanda yapılan çalışmalarla ilgili her türlü bilgi ve yayının toplanması, değerlendirilmesi ve kullanımı için çalışmalar yapmak, arşiv ve kütüphane oluşturmak,

Acil Afet Ambulans Hekimleri Derneği’nin Cinsiyet Eşitliğini Gerçekleştirme Sözü

▪ Üyelerimize toplumsal cinsiyet eşitliği ve bilinçsiz toplumsal cinsiyet önyargıları hakkında
bilinçlendirme/eğitimleri yapılacaktır.
▪ İş-yaşam dengesi ve örgüt kültüründe;
▪ Liderlik ve karar vermede cinsiyet dengesine,
▪ İşe alım ve kariyer ilerlemesinde cinsiyet eşitliğine dikkat edilecektir.
▪ Cinsiyet boyutunun araştırma ve öğretim içeriğine entegrasyon sağlanacak,
▪ Cinsel taciz de dahil olmak üzere toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı önlemlerin
alınmasına önem verilecektir.

Dr. M. Turhan SOFUOĞLU
Acil Afet Ambulans Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı